Neues Jabberzertifikat

Publiziert: 19 January 2016 - Kategorie: tech

Wir haben unser Jabberzertifikat erneuet. Der Fingerprint lautet neu:

SHA256 Fingerprint=F0:03:64:7C:E7:55:A4:4E:AD:E8:CF:78:DA:41:9F:1A:91:39:DB:BF:3E:FA:F6:B1:8C:AE:97:BA:28:0D:52:F9

und das Zertfikat ist durch unsere CA signiert.